Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach

Bo w naszej świetlicy dzieci się nie nudzą:))
Mamy w świetlicy nowy kącik z grami i książkami oraz nowe miejsce do wypoczynku. Uczniowie chętnie spędzają tu czas i każdy znajdzie coś dla siebie.

Pasowanie na świetlika

Bo w naszej świetlicy dzieci się nie nudzą:))
Uczniowie klasy drugiej i trzeciej chętnie spędzają czas w świetlicy. Oprócz odrabiania zadań domowych uczestniczą w zajęciach plastycznych i wykonują wspaniałe prace plastyczne. Sami zobaczcie!

WIZYTA PROJEKTOWA ERASMUS +
W dniach 18-20 września w Szkole Podstawowej nr 6 im.ks.K.Palicy w Tychach miała miejsce wizyta koordynatorów szkół partnerskich z Hiszpanii, Portugalii i Węgier w ramach realizowanego projektu Erasmus+ „Developing teaching methods and strategies on the basis of key competences and MI”. Celem wizyty była ewaluacja pierwszego roku projektowego, sporządzenie raportu śród projektowego oraz wyznaczenie kierunku rozwoju warsztatu nauczycieli, modyfikacja programów nauczania oraz szkolenie z Coachingu.
Wizyta uroczyście rozpoczęła się w szkole podczas zorganizowanego Erasmus Day, podczas którego swą obecnością zaszczyciła społeczność szkolną poseł na sejm RP Ewa Kołodziej. W czasie tej uroczystości uczniowie poznali wiele ciekawostek nt. krajów partnerskich z ust samego James’a Bonda, a zwieńczeniem uroczystości było wręczenie Priority Passes –„biletów” na kolejną wizytę projektową do Portugalii. Pobyt koordynatorów i dyrektorów szkół wypełniony był pracą i szkoleniami , nie zabrakło chwili na poznanie historii Polski i Europy podczas zwiedzania Muzeum w Auschwitz , Muzeum św. Jana Pawła II w Wadowicach oraz Muzeum Tyskich Browarów Książęcych. Nasi goście nie wyobrażali sobie wizyty w naszym mieście bez spaceru po Paprocanach.

Rozpoczęcie roku
3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019.Pani dyrektor Ewa Kołodziej przywitała uczniów, rodziców i nauczycieli.Uczniowie klasy IIIa ładnie wystąpili podczas akademii prezentując wiersze, piosenki i taniec z pomponami.U progu nowego roku szkolnego wszystkim uczniom życzymy zapału do nauki i wspaniałych wyników!Wyposażenie pierwszoklasisty

Wykaz obowiązujących podręczników
w roku szkolnym 2018/2019Zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019
Informacja dla Rodziców
Dyrektor Szkoły informuje, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach Cel przetwarzania: przetwarzanie jest wymogiem ustawowym.
Podstawa prawna przetwarzania: ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, art. 46 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.
Odbiorcy danych: organy administracji publicznej, usługodawcy, którym zostaną zlecone usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.
Źródło danych: rejestr PESEL i rejestr mieszkańców.
Okres przechowywania danych: 50 lat arkusze ocen i 10 lat pozostałe dokumenty licząc od momentu ukończenia szkoły przez ucznia.
Prawa związane z przetwarzaniem danych: prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadku, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Skutkiem niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań publicznych polegających na kształceniu. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych:
Zadania Inspektora Ochrony Danych realizuje tymczasowo Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, e-mail: iod.sp6@mco.tychy.pl
Po zakończeniu prowadzonego przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach postępowania przetargowego pn. Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach oraz szkołach i placówkach oświatowych miasta Tychy informację o wyłonionym do realizacji tych zadań pomiocie zamieścimy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.sp6.bip.tychy.edu.pl) oraz na stronach sp6.tychy.pl Prawo do wniesienia skargi: każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna,że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.