Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


BIBLIOTEKA WYPOŻYCZALNIA CZYTELNIA

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
W styczniu 2008 roku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 6 w Tychach otrzymała długo oczekiwany sprzęt komputerowy. Stało się to możliwe dzięki realizacji projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej: "Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych", współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny. W naszej bibliotece można korzystać z  czterech komputerów z profesjonalnym, edukacyjnym oprogramowaniem oraz z urządzenia wielofunkcyjnego (skaner, drukarka, kserokopiarka). Użytkownikami ICIM są uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Uczniowie korzystający z komputerów zainstalowanych w bibliotece przede wszystkim są przygotowywani do samodzielnego poszukiwania informacji i materiałów oraz, co jest również niezwykle ważne we współczesnym świecie, do odpowiedzialnego korzystania z różnych źródeł informacji. Nasze ICIM spełnia również inną bardzo ważną funkcję – wyrównuje szanse edukacyjne uczniów niezależnie od ich miejsca zamieszkania i zamożności. z komputerów i dostępnych programów multimedialnych korzystają także nauczyciele prowadzący dodatkowe zajęcia z dziećmi. Nasze ICIM umożliwia wspieranie procesu kształcenia uczniów oraz realizację zadań szkoły zapisanych w podstawie programowej. W ICIM odbywają się zajęcia wyrównawcze oraz zajęcia z uczniem zdolnym, prowadzone są kółka zainteresowań oraz zajęcia związane z programem Comenius.


W ciągu całego roku szkolnego z trzech komputerów zainstalowanych w czytelni uczniowie skorzystali 1572 razy. Średnio 10,54 uczniów codziennie odwiedzało nasze Centrum. Młodzież może korzystać z ICIM przez cały czas pracy biblioteki oprócz przerw międzylekcyjnych, to umożliwia korzystanie z komputerów dużej grupie uczniów.

Przeprowadziliśmy ankietę wśród uczniów, pytaliśmy ich między innymi, dlaczego tak chętnie korzystają z komputerów zainstalowanych w bibliotece. Uczniowie podkreślali, że jest to ciekawy sposób spędzania wolnego czasu w towarzystwie kolegów i koleżanek, że mogą wspólnie grać w różne gry, wchodzić na interesujące ich strony, doskonalić swoje umiejętności obsługi komputera, rozwijać zainteresowania, poszukiwać materiały do zajęć i konkursów. Należy również zauważyć, że często uczniowie przychodzą skorzystać z komputerów i niejako przy okazji znajdują interesującą ich książkę, co z kolei rozwija jeszcze inne ich umiejętności intelektualne. Warto również podkreślić, że wspólne korzystanie przez dzieci z komputerów uczy ich zachowań społecznych, koleżeństwa, co ułatwia im funkcjonowanie w grupie rówieśników.

Wszystkie ankietowane dzieci podkreślały, że bardzo chętnie korzystają z komputerów zainstalowanych w bibliotece. Zapraszamy do naszego Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej!


Regulamin
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
 • Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki, z wyjątkiem przerw międzylekcyjnych.
 • Wszyscy korzystający z komputerów mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, akceptując tym samym regulamin.
 • Komputery w bibliotece służą do celów edukacyjnych: rozwijania zainteresowań, poszukiwania materiałów w multimedialnych programach edukacyjnych, w zasobach internetu, wykonywania prac dla nauki własnej i na zajęcia edukacyjne. Można również doskonalić swoje umiejętności informatyczne i intelektualne w edukacyjnych, zręcznościowych i logicznych grach komputerowych.
 • Użytkownik ICIM musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez ucznia programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 • Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby, pracujące w ciszy, aby umożliwić spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki. W przypadku dużej liczby chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczany przez nauczyciela bibliotekarza.
 • Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
 • Wprowadzanie do komputera własnych nośników informacji (np. płyt CD, DVD, dysków przenośnych, urządzeń pendrive itp.) może odbywać się wyłącznie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 • Dokumenty można drukować jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 • Za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Zabrania się:
  • Zamieszczania oraz korzystania z niedozwolonych plików nawiązujących do przemocy, pornografii oraz przeglądania stron www. prezentujących treści nieetyczne.
  • Instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych oraz ingerowania w ustawienie i podłączenia sprzętu komputerowego.
  • Zapisywania stworzonych dokumentów na dysku twardym bez zgody nauczyciela bibliotekarza.
  • Jedzenia i picia na terenie biblioteki oraz stawiania napojów w pobliżu komputerów.
 • W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 • Niestosowanie się do powyższego regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.