Szkoła Podstawowa nr 6 w Tychach


Informacja
 • Do świetlicy szkolnej przyjmowani są w szczególności uczniowie klas I – VI rodziców pracujących.
 • Uczniów przyjmuje się do świetlicy szkolnej na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców /opiekunów dziecka (karta zgłoszenia do świetlicy szkolnej).
 • Wszelkie sytuacje związane z wychodzeniem i odbieraniem dzieci ze świetlicy oraz wszelkie zmiany prosimy przekazywać pisemnie. Szczególnie dotyczy to samodzielnych wyjść dziecka ze świetlicy.
 • Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy oraz ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 • Wychowawca odpowiada za dziecko, które jest w świetlicy, lecz nie może odpowiadać za dziecko, które po skończonych lekcjach samowolnie poszło do domu lub przed lekcjami nie pojawiło się w świetlicy.
 • Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. Za umyślne, wynikłe z nieprzestrzegania umów zniszczenie przez dziecko sprzętu, zabawek i innych rzeczy wchodzących w skład wyposażenia świetlicy odpowiadają rodzice.
 • Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej zobowiązani są do przestrzegania reguł zachowania się w świetlicy. Notoryczne ich łamanie będzie zgłaszane wychowawcy klasy oraz rodzicom/opiekunom.
 • Rodzice proszeni są o doposażenie świetlicy w materiały biurowe, przybory do prac plastycznych, klocki i kompletne gry. Za dobrowolną okazaną pomoc serdecznie dziękujemy.

Warunki rekrutacji
 • Zgodnie z Rozporządzeniem MEN pierwszeństwo zapisu dziecka do świetlicy mają rodzice oboje pracujący oraz dzieci dojeżdżające.
 • Grupa dzieci przypadająca na jednego nauczyciela w świetlicy nie powinna przekraczać 25 dzieci.
 • Grupa wychowawcza, to dzieci głównie z klas 1-3.
 • Dziecko uczęszczające do świetlicy musi posiadać Kartę Zgłoszenia (podobnie jak w przedszkolu). Na tej podstawie jest przyjmowane do świetlicy.
 • Jednorazowe, sporadyczne pozostawienie dziecka w świetlicy jest możliwe po uzgodnieniu tego faktu z nauczycielami świetlicy.